Дисертации

  1. Миланов, И. Клинико-електромиографски проучвания върху спастично повишения мускулен тонус и неговото лечение при болни със слединсултни хемипарези. Кандидатска дисертация, Научен институт по Неврология, Психиатрия и Неврохирургия, София, 1990, 228 стр.

  2. Миланов, И. Клинико-електромиографски проучвания на тремора. Докторска дисертация, Катедра по неврология, Медицински университет, София, 1997, 271 стр.