Публикации в сборници

1. Staikov, M., Dimitrov, I., Cherkezova, M., Cherninkova, S., Milanov, I. Nosometric system for analysis and evaluation of therapeutic efficiency in patients with lumbosacral radicullitis. In: Patologia sistemuli nervos periferic, epilepsile, varia. Sovarel, G., Pendefunda, L., eds., Inteprinerea Poligrafica Iasi, Bucurest, 1987, 95-97.

2. Bakardjieva, R., Merdjanova, S., Milanov, I. Biofeedback in the rehabilitation of patients with injury of the peroneal nerve. In: Patologia sistemuli nervos periferic, epilepsile, varia. Sovarel, G., Pendefunda, L., eds., Inteprinerea Poligrafica Iasi, Bucurest, 1987, 97-99.

3. Milanov, I., Merdjanova, S., Bakardjieva, R. Rehabilitation of the patients with peroneal nerve palsy. Comparative study. In: Patologia sistemuli nervos periferic, epilepsile, varia. Sovarel, G., Pendefunda, L., eds., Inteprinerea Poligrafica Iasi, Bucurest, 1987, 99-101.

4. Kolev, O., Ivanov, I. Milanov, I., Popivanov, P. Audio-vestibular influences on the Hoffmann reflex of patients with diabetes melitus. In: Vertigo, Nausea, Tinnitus and Hypoacusia in Metabolic Disorders. Claussen, C. F., Kirtane, M. V., Schlitter, K., eds., Elsevier Science Publishers B.V. (Biomedical Division), 1988, 125-128.

5. Milanov, I., Kolev, O., Ivanov, I. Reflexotherapy of patients with peripheral otoneurological syndroms. В: Организация и адаптация на мозъчните функции. Върбанова, А., Райнов, В., под ред., БАН, София, 1988, 224-225.

6. Milanov, I., Cherkezova, M., Kalafatova, O. Influence of reflexoterapy on the disturbances of coordination in patients with multiple sclerosis. В: Организация и адаптация на мозъчните функции. Върбанова, А., Райнов, В., под ред., БАН, София, 1988, 246-247.

7. Georgiev, D., Milanov, I. Epidemiological survey of multiple sclerosis in Bulgaria. In: Multiple sclerosis in Europe. An epidemiological update. Firnhaber, W., Lauer, K., eds., Alsbach-Bergstrasse, Leuchtturm-Verlag, Germany, 1994, 316-321.

8. Georgiev, D., Milanov, I., Tzonev, V., Kalafatova, O. The epidemiology of multiple sclerosis in Sofia. In: Multiple sclerosis in Europe. An epidemiological update. Firnhaber, W., Lauer, K.,eds., Alsbach-Bergstrasse, Leuchtturm-Verlag, Germany,1994, 322-325.

9. Георгиев, Д., Кметска, К., Миланов, И., Петрова, Т. Дистония-Паркинсонизъм. Клинични наблюдения. В: Основни проблеми в неврологията. Хаджипетрова, Е., под ред., Полиграфия ЕАД, Пловдив, 1995, 104-106.

10. Миланов, И., Георгиев, Д. Клинико-електромиографски проучвания върху паркинсоновия тремор. В: Основни проблеми в неврологията. Хаджипетрова, Е., под ред., Полиграфия ЕАД, Пловдив, 1995, 110-112.

11. Георгиев, Д., Петрова, Т., Миланов, И. Jumex (сележелин) в комбинираното лечение на паркинсоновата болест. В: Jumex (сележелин) – невропротектор без алтернатива. Чипилски, Л., Трайков, Л., под ред., ТП "Санофи", София, 1996, 45-52.

12. Миланов, И., Богданова, Д. Електромиографска оценка на периферните симпатикови влакна. Симпатиков кожен отговор. В: Съвременни аспекти на невровегетологията. Велчева, И., под ред., Катедра по неврология, Медицински университет, София, 2000, 19-20.

13. Миланов, И., Георгиев, Д., Чипилски, Л., Петрова, Т., Кметска, К., Цонев, В. Сравнително проучване на лечебната ефективност на Madopar и Sinemet върху паркинсоновия тремор. В: Съвременни проблеми на паркинсонизма. Чалманов, В., Цонев, В., под ред., А.И. М. Дринов, София, 2003, 93-97.

14. Бакърджиева, Р., Миланов, И., Георгиев, Д. Електрофореза с новокаин в комплексното лечение на болни с паркинсонов синдром. В: Съвременни проблеми на паркинсонизма. Чалманов, В., Цонев, В., под ред., А.И. М. Дринов, София, 2003, 182-184.

15. Чалманов, В., Младенов, П., Миланов, И., Георгиев, Д., Цонев, В., Чипилски, Л. История на паркинсонизма в България В: Съвременни проблеми на паркинсонизма. Чалманов, В., Цонев, В., под ред., А.И. М. Дринов, София, 2003, 236-241.

16. Миланов, И., Петрова, Т., Велчева, И., Георгиев, Д. Българска адаптация на скала за оценка на Паркинсоновата болест. В: Съвременни проблеми на паркинсонизма. Чалманов, В., Цонев, В., под ред., А.И. М. Дринов, София, 2003, 242-247.

17. Колева, И., Миланов, И., Лишев, Н. Възможности на физикалните фактори за превенция на тензионното главоболие. В: Доклади от юбилейна научна конференция “Дни на общественото здраве”. Издателски център на Медицински университет, Плевен, 2007, 123 - 127.

18. Миланов, И. Лечение на двигателните нарушения. В: Съвременни методи на физикалната терапия и рехабилитация при нозологии на нервната система и опорно-двигателния апарат. Колева, И., Троев, Тр., Чавдаров, И., под ред., Медицински университет, Плевен, 2007, 32.

19. Петрова, Ю., Миланов, И. Canalis carpi syndrome – ЕМГ или ехографска оценка? В: Сборник доклади от Първа национална конференция по клинична електромиография и евокирани потенциали. Миланов, И., под ред., Трявна, 2013.

20. Миланов, И. Тремори. В: Сборник доклади от Първа национална конференция по клинична електромиография и евокирани потенциали. Миланов, И., под ред., Трявна, 2013.

21. Миланов, И. Репетитивна транскраниална магнитна стимулация. В: Сборник доклади от Втора национална конференция по клинична електромиография и евокирани потенциали. Миланов, И., под ред., Велинград, 2014, 39-46.

22. Петрова, Ю., Миланов, И. Ехографска и ЕМГ диагностика на синдрома на кубиталния канал. В: Сборник доклади от Втора национална конференция по клинична електромиография и евокирани потенциали. Миланов, И., под ред., Велинград, 2014, 47-50.