Справка за научните и творчески приноси

 • Автор съм на метод, който въведох в световната медицина за определяне на индивидуалния патофизиологичен механизъм на спастицитета, което дава възможност за индивидуално лечение.

 • Разширих метода, като определих патофизиологичните механизми, върху които действат основните миорелаксанти. По този начин става възможно индивидуалното лечение на пациентите според патофизиологични профил. Това се утвърди в световната практика като златен стандарт при поведението към тези пациенти.

 • Въведох за първи път метода на F вълната за оценка на мотоневронната активност. Методът се наложи и сега се прилага масово от световната неврологична общност.

 • За първи път установих комплексни промени в параметрите на флексорния рефлекс при спастицитет. В световната практика методът се наложи и се използва широко.

 • Автор съм на алгоритъм за диагностика и контрол на лечението на треморите, който е включен в консенсуса на световната асоциация по двигателни нарушения. Той се базира на проведено мащабно клинично и електромиографско сравнително проучване на повечето видове тремор, срещани в неврологичната практика.

 • Въвел съм за първи път метод за прогноза на пациенти с Паркинсоновата болест, възприет от световната Асоциация по двигателни нарушения. Методът се базира на подразделяне на болестта на четири подтипа, различаващи се клинично, прогностично, фармакологично и електромиографски.

 • Допринесъл съм за отговор на един от основните спорни въпроси в световната неврология, като установих доказателства за обща етиопатогенеза на статичния и постурален Паркинсонов тремор.

 • Въвел съм за първи път метод за прогноза на пациенти с тремор на Минор. Базира се на подразделяне на заболяването на подтипове с различно клинично протичане, фармакологично повлияване и прогноза.

 • За първи път представих данни за общи патофизиологични механизми между тремора на Минор и Паркинсоновата болест.

 • За първи път представих данни за участие на някои гръбначно-мозъчни патофизиологични механизми в треморогенезата.

 • За първи път публикувах пълната електромиографска и клинична характеристика на психогенния, рубралния, ортостатичния и малкомозъчния тремор.

 • Установих за първи път общ патофизиологичен механизъм и клинично протичане на тремори с различна етиология: депресия, тревожност, абстинентен синдром и интоксикация. Описах клиничната и електромиографска характеристика на тези заболявания.

 • Първи съм доказал чрез съвременни епидемиологични проучвания, че разпространението на две социално значими заболявания – Паркинсонова болест и множествената склероза в България не се различава от тази в другите страни.

 • Световният ми принос за изясняване на етиопатогенезата на Паркинсонова болест и множествена склероза се допълва от установената от мен в екип с американски учени по-ниска заболеваемост сред циганското население.

 • Допринесъл съм за разширяване на клиничната картина на пациенти с множествена склероза, чрез описване на редица рядко срещани симптоми: епилептични припадъци, ункусни кризи, главоболие и фокална дистония.

 • В екип с италиански учени от най-известния университет в Италия в град Pavia, разработих нови възможност за диагностика на главоболието чрез неврофизиологични методи.

 • Въвел съм стандарт за изследване на тригемино-цервикалния рефлекс, който допринася за диференциалната диагноза на главоболието.

 • Утвърди се авторският ми комплекс от неврофизиологични методи за определяне на стволовата мотоневронна и интерневронна активност. Те са приложени за първи път при болни с главоболие и имат принос за изясняване на стволовите механизми на първичните главоболия.

 • В авторски колектив с италиански учени съм описал механизмите на действие на хипнозата, съня и naloxone върху потискането на болката.

 • Доказал съм съществуването на POEMS синдромът в България, който тогава се считаше за разпространен само сред азиатското население. Допринесох за обогатяване на клиничната картина на заболяването чрез подробно описание на клиничното протичане в динамика.

 • За първи път описах ранното засягане на централната нервна система при болни с диабет.

 • Допринесъл съм за пълнотата на клиничната картина на двигателните нарушения, паркинсонизма, синдрома на Guillain-Barre и някои редки хередодегенеративни заболявания, чрез описание на редица редки случаи.

 • Първи въведох като стандарт в клиничната неврологична практика неврофизиологичното изследване на тремора чрез електромиография и акселерометрия.

 • За първи път въведох нови методи за по-точна диагностика на Паркинсоновата болест – фармакологичната диагностична проба с леводопа и SPECT изобразяване с радиолиганди. Тези методики се наложиха като стандарт на поведение сред неврологичната общност, с което се изравнихме с диагностичната практика прилагана в света.

 • За първи път под мое ръководство се проведе скрининг на вече диагностицирани пациенти с Паркинсонова болест. Установихме голяма хипердиагностика (над 50%), след което инициирах въвеждане на алгоритъм за поставяне на диагнозата.

 • За първи път, в подкрепа на световната неврологична практика, валидизирах и въведох в клиничната практика скали за оценка на качеството на живот и на тежестта на Паркинсоновата болест.

 • За първи път лансирах и въведох в практиката тезата за леводопа-щадяща терапия, която удължава живота на пациентите. Бяха въведени в клиничната практика нови медикаменти, които дават възможност да се отложи лечението с леводопа.

 • За първи път под мое ръководство беше въведено съвременното имуномодулиращо лечение на множествената склероза, което постави нашите пациенти в равностойно положение с тези в света.

 • Въведох първи методиката на изследване на тригемино-цервикалния рефлекс и на F вълната от лицевите мускули, които допринасят за диференциалната диагноза на главоболието.

 • Новатор съм в лечението на тензионният тип главоболие с миорелаксанти, антидепресанти, ботулинов токсин и електромиографски биофийдбек. За първи път въведох и лечение на мигрената с триптани и антиепилептични медикаменти.

 • Първи въведох световния опит за използване на методиката на F вълната за ранна и прецизна диагностика на уврежданията на периферната нервна система.

 • За първи път въведох лечение на болките в кръста с миорелаксанти и на уврежданията на периферните нерви с електромиографски биофийдбек.

 • За първи път въведох практически лечението на дистониите с ботулинов токсин.

 • Автор съм на национални консенсуси за диагностика и лечение на ранната и късна Паркинсонова болест, множествена склероза, полиневропатии, главоболие и неврологични болки. Участвал съм в създаването на национални консенсуси за първична профилактика на мозъчните инсулти и за диагностика и лечение на епилепсията. Те се възприеха като модел на поведение в клиничната практика на неврологичната общност.

 • Детайлно съм разработил и описал множество теоретични аспекти на важни неврологични заболявания като множествената склероза, Паркинсоновата болест, двигателните нарушения, тремора, главоболието, спастично повишения мускулен тонус, болките в гърба и диагностиката им чрез клиничната неврофизиология. Публикувани са в монографии и литературни обзори у нас и в чужбина.

 • За първи път в учебник по неврология съм отразил съвременните схващания за мускулният тонус, тремора, Паркинсоновата болест, двигателните нарушения, клиничната неврофизиология и болките в гърба.

 • Създател съм на първия неврофизиологичен речник в помощ на практикуващите неврофизиолози.